1. Dom
  2. Centrum pomocy
  3. Wsparcie

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO USŁUGI DOSTARCZANE PRZEZ BANGGOOD.COM W FORMIE LUB ZA POŚREDNICTWEM STRON SĄ DOSTARCZANE "W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ", "W JAKIM JEST DOSTĘPNE" ORAZ "ZE WSZYSTKIMI WADAMI", A BANGGOOD.COM NINIEJSZYM WYRAŹNIE ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, GWARANCJE STANU, JAKOŚCI, TRWAŁOŚCI, WYDAJNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. WSZELKIE TAKIE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA, WARUNKI I ZOBOWIĄZANIA SĄ NIEDOZWOLONE.

8.2 W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA BANGGOOD.COM NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TERMINU, DOKŁADNOŚCI, POPRAWNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, STABILNOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB AKTUALNOŚCI JAKICHKOLWIEK INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM STRON; BANGGOOD.COM NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE PRODUKCJA, IMPORT, WYWÓZ, DYSTRYBUCJA, OFERTA, WYŚWIETLANIE, ZAKUP, SPRZEDAŻ I / LUB WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH LUB WYŚWIETLANYCH NA STRONACH NIE NARUSZA JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH; ORAZ BANGGOOD.COM NIE UDZIELA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH LUB WYŚWIETLANYCH NA STRONACH.

8.3 Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób za pośrednictwem Strony są wykonywane według własnego uznania i ryzyka każdego użytkownika, a każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego Banggood.com lub utratę danych, które mogą być spowodowane pobraniem takich materiałów. Żadne porady ani informacje, czy to ustne, czy pisemne, uzyskane przez dowolnego Użytkownika z Banggood.com lub przez lub z Witryny, nie stanowią żadnej gwarancji, która nie jest wyraźnie określona w niniejszym dokumencie.

8.4 Każdy Użytkownik niniejszym zobowiązuje się zabezpieczyć i uratować Banggood.com, nasze spółki stowarzyszone, dyrektorów, funkcjonariuszy i pracowników nieszkodliwych, przed wszelkimi stratami, odszkodowaniami, roszczeniami, zobowiązaniami (w tym kosztami prawnymi w pełnej wysokości odszkodowania), które mogą powstać, bezpośrednio lub pośrednio. pośrednio, w wyniku roszczeń osób trzecich roszczących sobie prawo do roszczeń osób trzecich lub innych stron trzecich dotyczących produktów oferowanych lub prezentowanych w Witrynie. Każdy Użytkownik niniejszym zgadza się z tym, że Banggood.com nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały opublikowane przez innych; w tym zniesławiających, obraźliwych lub nielegalnych materiałów oraz że ryzyko strat z takiego materiału spoczywa w całości na każdym użytkowniku. Banggood.com zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających w innym przypadku odszkodowaniu, w którym to przypadku będziesz współpracować z Banggood.com w zapewnieniu wszelkich dostępnych środków obrony.

8.5 Banggood.com nie ponosi odpowiedzialności za żadne specjalne, bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe lub wynikowe szkody lub jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę zysków lub oszczędności, przerwy w działalności, utratę informacji), niezależnie od tego, czy są zawarte w umowie. niedbalstwo, czyn niedozwolony, słuszność, inne lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z któregokolwiek z poniższych.

a) użytkowania lub niemożności korzystania ze Strony lub Usług;

b) jakiejkolwiek wady towarów, próbek, danych, informacji lub usług zakupionych lub uzyskanych od Użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za pośrednictwem Strony;

c) nieautoryzowanego dostępu stron trzecich do danych lub prywatnych informacji dowolnego Użytkownika;

d) oświadczenia lub postępowanie któregokolwiek z Użytkowników Witryny; lub;

e) wszelkie kwestie związane z Usługami, które powstają, w tym zaniedbania.

8.6 Niezależnie od powyższych postanowień, łączna odpowiedzialność Banggood.com, naszych pracowników, agentów, podmiotów powiązanych, przedstawicieli lub kogokolwiek działającego w naszym imieniu w odniesieniu do każdego użytkownika w odniesieniu do wszystkich roszczeń wynikających z korzystania z Witryny lub Usług w ciągu dowolnego roku kalendarzowego ogranicza się do większej części (a) kwoty opłat, które Użytkownik wpłacił na rzecz Banggood.com lub naszych oddziałów w ciągu roku kalendarzowego oraz (b) 1000 HK. Powyższe zdanie nie wyklucza wymagania przez Użytkownika udowodnienia faktycznych szkód. Wszelkie roszczenia wynikające z korzystania z Witryny lub Usług muszą zostać złożone w ciągu jednego (1) roku od daty powstania przyczyny.

8.7 Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wobec Użytkownika wynikające z Warunków mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo i obowiązują niezależnie od tego, czy Banggood.com otrzymała informację o możliwości wystąpienia takich strat, czy też nie.

Dziękujemy za przesłanie opinii na temat tego artykułu!

Usługi osobiste i spersonalizowane rekomendacje

Wykorzystamy Twoje podstawowe informacje, informacje o zachowaniu, informacje handlowe i informacje o dostępie, abyś mógł korzystać z naszych spersonalizowanych usług i rekomendacji, a także z bezpiecznych zakupów.

Zapisz się do newslettera i popchnij zarządzanie usługami

Zaznacz to pole, aby nie otrzymywać wszystkich promocyjnych wiadomości e-mail i powiadomień push od Banggood. Nadal będziemy wysyłać Ci wiadomości związane z Twoimi zamówieniami, informacje o produktach lub usługach zakupionych od nas.